privacy

privacy

Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van Katnook. De Katnook-website kan in principe worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften die van toepassing zijn op Katnook. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Katnook tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Katnook is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd uitgevaardigd. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • b) Betrokkene Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
 • c) Verwerking Verwerking is elk proces dat al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, het gebruiken , openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van ter beschikking stellen, matchen of linken, afschermen, verwijderen of vernietigen.
 • d) Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
 • e) Profilering Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, analyse of voorspelling van die natuurlijke persoon te analyseren. gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.
 • f) Pseudonimisering Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.
 • h) Verwerker Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke.
 • i) Ontvanger Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 • j) Derde Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 • k) Toestemming Toestemming is elke wilsuiting die de betrokkene vrijwillig, geïnformeerd en ondubbelzinnig voor het specifieke geval geeft in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft de gegevens betreffende zij gaat akkoord met persoonlijke gegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Katnook

Winkelgasse 2

37308 Heilbad Heiligenstadt

Duitsland

Tel.: dfgdfg

E-mail: blog @ katnook.de

Website: Katnook.de

3. Koekjes

De internetpagina's van Katnook maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Katnook de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Corion verzamelt een scala aan algemene gegevens en informatie wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, kunnen worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Katnook geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Katnook statistisch geëvalueerd en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging is.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene te allen tijde op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de Katnook-website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoermasker.

De Katnook informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de verzending van de nieuwsbrief voor de eerste keer een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient dus om de verwerkingsverantwoordelijke rechtsbescherming te bieden.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld als dit voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor de registratie in dit verband noodzakelijk is, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische conditie. De in het kader van de nieuwsbriefservice verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief is een overeenkomstige link voor het intrekken van de toestemming. Ook is het te allen tijde mogelijk om je af te melden voor de nieuwsbrief direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier te informeren.

7. Nieuwsbrief-tracking

De Katnook-nieuwsbrief bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingebouwde trackingpixel kan Katnook zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn aangeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de relevante afzonderlijke toestemmingsverklaring die is gegeven via de dubbele opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De Katnook beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de Katnook-website informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Reactiefunctie in de blog op de website

Katnook biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog, die zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt. Een blog is een portal die wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen, opgeslagen en gepubliceerd naast de opmerkingen die door de betrokkene zijn achtergelaten . Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich zou kunnen vrijspreken in geval van overtreding van de wet. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of dient voor de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

10. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese richtlijn- en regelgevingsgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving die de persoon verwerkingsverantwoordelijke, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

11. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging Iedere betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie, om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over hem worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • b) Recht op informatie Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende waarborgen in verband met de verzending. Indien een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • c) Recht op rectificatie Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • d) Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden) Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen wordt verleend om te eisen dat de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk verwijdert, op voorwaarde dat een van de volgende Redenen van toepassing en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met art. 6 abs. 1 letter a AVG of art. 9 abs. 2 letter a DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene legt, in overeenstemming met art. 21 abs. 1 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt overeenkomstig art. 21 abs. 2 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig art. 8 abs. 1 DS-GVO.
  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij Katnook zijn opgeslagen, wil laten verwijderen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De Katnook-medewerker zorgt ervoor dat aan het verzoek tot verwijdering direct wordt voldaan. Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door Katnook en ons bedrijf verantwoordelijk is volgens Art. 17 abs. 1 DS-GVO, zal Katnook passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of naar kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Katnook regelt in individuele gevallen het nodige.
 • e) Recht op beperking van de verwerking Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat hij de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. Kunst. 21 abs. 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Katnook opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van Katnook regelt de beperking van de verwerking.
 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, op een gestructureerde, gemeenschappelijke manier te ontvangen. en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met art. 6 abs. 1 letter a AVG of art. 9 abs. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens art. 6 abs. 1 letter b DS-GVO en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke. Bovendien, bij het uitoefenen van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met art. 20 abs. 1 DS-GVO, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Katnook.
 • g) Recht van bezwaar Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op elk moment het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, gebaseerd op Kunst. 6 abs. 1 brieven e of f DS-GVO om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Katnook zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen tegen wettelijke vorderingen. Als Katnook persoonsgegevens verwerkt om directe reclame uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bij Katnook bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal Katnook de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die bij Katnook wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 89 abs. 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang. Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Katnook of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar automatisch uit te oefenen met behulp van technische specificaties.
 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit - inclusief profilering - dat rechtsgevolgen heeft voor of deze op een vergelijkbare manier aanmerkelijk beïnvloedt, tenzij de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) op grond van het recht van de Unie of een lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt onderwerp, is toegestaan en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Katnook passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten. Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder.
 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Adobe geïntegreerd. Adobe Analytics (Omniture) bzw. De Adobe Marketing Cloud (hierna "Omniture" genoemd) is een tool die efficiëntere online marketing en webanalyse mogelijk maakt. Omniture maakt deel uit van de Adobe Marketing Cloud. De Adobe Marketing Cloud maakt real-time analyse van bezoekersstromen op websites mogelijk. De real-time analyses omvatten projectrapporten en maken een ad hoc analyse van de websitebezoekers mogelijk. Klantinteracties worden gepresenteerd op een manier die de verwerkingsverantwoordelijke een beter overzicht geeft van de online activiteiten van de gebruikers van deze website door de gegevens in eenvoudige en interactieve dashboards weer te geven en om te zetten in rapporten. Dit stelt de verwerkingsverantwoordelijke in staat om informatie in real time te ontvangen en daardoor eventuele problemen sneller te identificeren.

De exploitant van deze diensten is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.

Omniture plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene (cookies zijn vooraf al uitgelegd; de bijbehorende informatie vindt u hierboven). De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking zorgt er via een serverinstelling voor dat de trackinggegevensrecords die naar het Adobe-datacenter worden verzonden, vóór geolocatie worden geanonimiseerd. De anonimisering wordt uitgevoerd door het laatste deel van het IP-adres te vervangen. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft aan de serverzijde instellingen gemaakt, op basis waarvan het IP-adres van de betrokkene voorafgaand aan de verwerking onafhankelijk van elkaar wordt geanonimiseerd voor geolocatie en afstandsmeting. In opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke zal Adobe de via onze website verkregen gegevens en informatie gebruiken om het gebruikersgedrag van de betrokkene te evalueren. Adobe zal de gegevens ook gebruiken om namens ons rapporten over gebruikersactiviteiten te maken en om andere diensten voor ons bedrijf te leveren die verband houden met het gebruik van onze website. Adobe combineert het IP-adres van de betrokkene niet met andere persoonsgegevens.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Omniture een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen de reeds door Omniture geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door de Adobe-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Adobe worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene op de uitschrijfknop onder de link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html drukken, waardoor een opt-out-cookie wordt geplaatst. De bij het bezwaar geplaatste opt-out-cookie wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Door het plaatsen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de website van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.

Het toepasselijke privacybeleid van Adobe is te vinden op http://www.adobe.com/de/privacy.html.

13. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met onze website is ingelogd op Facebook; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat toegankelijk is via https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

14. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google AdSense

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden die overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google AdSense-component om gegevens door te geven aan Alphabet Inc. ten behoeve van onlinereclame en de vereffening van commissies. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken .

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in websites is ingebed om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kan Alphabet Inc. zien of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door betrokkenen is geklikt. Trackingpixels worden onder andere gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Persoonlijke gegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres en die nodig zijn voor het verzamelen en afrekenen van de weergegeven advertenties, worden via Google AdSense doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ wordt Google AdSense nader uitgelegd.

15. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt benaderd vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Google+

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de respectievelijke Google+-knop om de bijbehorende Google+ Download-knop van Google weer te geven. Als onderdeel van dit technische proces wordt Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en zo een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en stelt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de door de betrokkene in dit verband geaccepteerde voorwaarden. Een door de betrokkene op deze website gegeven Google+1-aanbeveling wordt dan samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de daarin opgeslagen foto, in andere Google-diensten gebruikt. de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, worden bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonlijke informatie ook vast om de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden definiëren die worden gebruikt om een advertentie in de zoekresultaten van Google weer te geven, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordgerelateerd zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar relevante websites verspreid.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat om te begrijpen of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Op onze beurt gebruiken we deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokken persoon te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte website. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elke internetbrowser die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Instagram

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens ook kunnen doorsturen naar andere sociale netwerken.

De exploitant van de Instagram-diensten is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige component van Instagram wordt gedownload. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

19. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Jetpack voor WordPress

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in die extra functies biedt aan de exploitant van een op WordPress gebouwde website. Met Jetpack kan de website-exploitant onder meer een overzicht krijgen van de bezoekers van de site. Ook is het mogelijk om het aantal bezoekers te vergroten door gerelateerde artikelen en publicaties te tonen of door content op de site te kunnen delen. Daarnaast zijn er beveiligingsfuncties in Jetpack ingebouwd, zodat een website die Jetpack gebruikt beter beschermd is tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de in de website geïntegreerde afbeeldingen.

De werkmaatschappij van de Jetpack-plug-in voor WordPress is Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch opgeroepen door de respectievelijke jetpack-component om gegevens te verzamelen voor analysedoeleinden die naar Automattic moeten worden verzonden. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een overzicht te maken van websitebezoeken. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de verwerkingsverantwoordelijke heeft bezocht te analyseren en worden geëvalueerd met als doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder eerst een afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. Quantcast wordt zich ook bewust van de gegevens. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Automattic geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door de Jetpack-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast worden verzameld. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ drukken, die een opt-out-cookie plaatst. De bij het bezwaar geplaatste opt-out-cookie wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Door het plaatsen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de website van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig door de betrokkene kan worden gebruikt.

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Automattic zijn beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het toepasselijke privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

20. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor Klarna als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Klarna geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele termijnbetalingen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop kiest voor "aankoop op rekening" of "aankoop op afbetaling", worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Klarna. Door een van deze betalingsopties te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van de factuur of aankoop op afbetaling of voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

De persoonlijke gegevens die naar Klarna worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of aankoop op afbetaling te verwerken. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook nodig om het koopcontract te verwerken. In het bijzonder kan er sprake zijn van onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder koopgedrag of overige informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

De overdracht van de gegevens is met name gericht op identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan Klarna doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens bij de bestelling moeten worden verwerkt.

Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van de betrokkene, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor hun gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van Klarna op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

Klarna's toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften zijn te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

21. Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor onmiddellijke overboeking als betaalmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst die girale betaling voor producten en diensten op internet mogelijk maakt. Sofortüberweisung vertegenwoordigt een technische procedure waarmee de online retailer onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Op deze manier kan een retailer goederen, diensten of downloads direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant leveren.

De werkmaatschappij van Sofortüberweisung is Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "Sofortüberweisung" als betalingsmogelijkheid selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Sofortüberweisung verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Bij een aankoop via Sofortüberweisung geeft de koper de pincode en TAN door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overschrijving uit naar de online verkoper na een technische controle van het rekeningsaldo en het opvragen van verdere gegevens om het rekeningsaldo te controleren. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch gecommuniceerd naar de online retailer.

De persoonlijke gegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Sofortüberweisung kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

22. Wettelijke basis van verwerking

Kunst. 6 Ik stak aan. een DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking is gebaseerd op soort 6 Ik stak aan. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 Ik stak aan. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ik stak aan. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 Ik stak aan. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

23. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I lit. f DS-GVO is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

24. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

25. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die dan door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

26. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als Externe functionaris voor gegevensbescherming Augsburg, in samenwerking met de Keulen IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.